Γενικά

 

Γενικά

 

Αντικείμενο - Σκοπός

 

Η σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υλικού-Λογισμικού (ΟΣΥΛ) είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της πληροφορικής τεχνολογίας. Η πολυπλοκότητα των σημερινών συστημάτων, ιδιαίτερα των ενσωματωμένων (όπως π.χ. τηλεπικοινωνιακά συστήματα, set-top boxes, συστήματα επεξεργασίας εικόνας κλπ.) έχει αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα Υλικού (π.χ. VLSI) αλλά και εξελιγμένου λογισμικού (real time design, real time λειτουργικά κλπ.). Οι δυνατότητες των εν λόγω τεχνολογιών εξελίσσονται ραγδαία έτσι ώστε η χρηστικότητα τους για την υλοποίηση συστημάτων να επικαλύπτεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους στο επίπεδο συστήματος, η ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους σε υψηλό και χαμηλό επίπεδο καθώς επίσης η χρήση ενιαίων εργαλείων και τεχνικών για την σχεδίαση συστημάτων. Οι εφαρμογές των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υλικού-Λογισμικού καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ίδιας της τεχνολογίας και συνιστούν εξαιρετική περιοχή για μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

 

 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού» έχει σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων, και εφαρμογών των ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού και λογισμικού, ώστε να μπορούν αυτοί να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε διεθνές επίπεδο.

 

 Στόχοι του είναι επίσης:

 

  • Να εξασφαλίζει δουλειές υψηλών απαιτήσεων για τις οποίες η προσφερόμενη εκπαίδευση και γνώσεις είναι απαραίτητες, αφού ο σχεδιασμός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ) έλαβε υπ' όψιν του τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.
  • Η πλήρης προετοιμασία μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα ΟΣΥΛ για την συνέχιση των σπουδών τους για διδακτορικό καθώς και η στελέχωση αντίστοιχων παραγωγικών μονάδων με υψηλής στάθμης γνώστες αυτής της τεχνολογίας.
  • Η προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και την πανεπιστημιακή κοινότητα για την κάλυψη ειδικών αναγκών σε θέματα ΟΣΥΛ.

 

 

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

 

Το ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού».

 

 

 

Αριθμός Εισακτέων

 

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 30 ετησίως.

 

 

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής απόφοιτοι των Τμημάτων: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

 Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα ληφθούν υπ' όψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στα συναφή προς το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και οι συστατικές επιστολές. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος, μέγιστης διάρκειας ενός έτους.

 

 

 

Έναρξη

 

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ γίνεται τον Οκτώβριο κάθε έτους.

 

 

 

Διδάσκοντες

 

Διδάσκουν Καθηγητές από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητές άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων του Εξωτερικού και ερευνητές Ερευνητικών Ινστιτούτων.

 

 

 

Χρονική Διάρκεια

 

Το ΠΜΣ-ΟΣΥΛ διαρκεί τουλάχιστον 18 μήνες. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών εξαμήνων οι υποψήφιοι κυρίως παρακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα. Το υπόλοιπο διάστημα αφιερώνεται στην εκπόνηση της "Διπλωματικής Εργασίας".

 

 

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ είναι δυνατόν να υποχρεούνται σε περισσότερα μαθήματα, τα οποία θα καθορίζονται από την επιτροπή επιλογής και θα είναι ανάλογα με το τμήμα προέλευσής τους και το γνωστικό τους υπόβαθρο.

 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, που με τις επιδόσεις του εκπληρώνει ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και την ΕΔΕ, μπορεί να αρχίσει την ερευνητική διπλωματική του εργασία. Αυτή διαρκεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες, και εκτελείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. 

 

Τέσσερα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (2 σε κάθε εξάμηνο), ενώ θα δίδεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα επιλογής άλλων 6 από τα προσφερόμενα μαθήματα. Ανάλογα με τις ανάγκες των διδασκόντων, των μαθημάτων, και των φοιτητών, τα μαθήματα θα γίνονται στην Ελληνική η στην Αγγλική γλώσσα. Μαθήματα που προσφέρονται είναι τα ακόλουθα:

 

 

 

  1. I.Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

 

 

A΄ εξάμηνο

Β΄ εξάμηνο

Μαθήματα

ECTS

Μαθήματα

ECTS

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων

6

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

6

Μεταγλωττιστές για ενσωματωμένα συστήματα

6

Ειδικά Θέματα Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας VLSI Συστημάτων - Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο

6

Μάθημα επιλογής 1

6

Μάθημα επιλογής 1

6

Μάθημα επιλογής 2

6

Μάθημα επιλογής 2

6

Μάθημα επιλογής 3

6

Μάθημα Επιλογής 3

6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

 

 

Γ΄ εξάμηνο

 

Μάθημα

ECTS

 

 

Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατίθεται κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής κατανεμημένων ανά προσφερόμενο εξάμηνο και αριθμό αντιστοιχούντων ECTS.

 

Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος Επιλογής

ECTS

Α΄

Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

6

Α΄

Αρχιτεκτονική / Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων

6

Α΄

Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 

6

Α΄

Δίκτυα διασύνδεσης μέσα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα

6

Α’

Υπολογιστικά Συστήματα Ανοχής Ελαττωμάτων

6

Β΄

Τεχνολογία Λογισμικού

6

Β΄

Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Συστημάτων 

6

Β΄

Διαχείριση Δικτύων

6

Β΄

Σχεδίαση Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης

6

Β΄

Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας

6

Β΄

Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων

6

 

 

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική.

 

 

 

Αίτηση υποψηφιότητας - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι τον αντίστοιχο Σεπτέμβριο, αρκεί να καταθέσουν με την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.

 

 

 

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία. Η αίτηση υπάρχει και στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl.

 

2. Επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων ή πιστοποιητικά σπουδών (για τους διπλωματούχους/πτυχιούχους).

 

3. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

 

4. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

 

5. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα.

 

6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

 

7. Τουλάχιστον (2) συστατικές επιστολές.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 


Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Β. Παλιουρά, Αναπλ/ Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, τηλ. : 2610-996446, e-mail: paliuras This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ή στην ιστοσελίδα http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl  
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Τηλ.: 2610-996945,