Κανονισμός

Κανονισμός

Άρθρο 1.

Το ΠΜΣ-ΟΣΥΛ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης σε θέματα Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού.

Ο μέγιστος αριθμός των εισαγομένων κατ’ έτος φοιτητών στο ΠΜΣ-ΟΣΥΛ είναι 30.

 

Άρθρο 2.

 

Στο  Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής απόφοιτοι των Τμημάτων:  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.   

Στα κριτήρια επιλογής για το ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Μία ελάχιστη βαθμολογία (6.5/10) ως μέσος όρος μιας δέσμης μαθημάτων ειδικού ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ. Τα μαθήματα αυτά ποικίλουν ανάλογα με το τμήμα προέλευσης.
  • Η διάρκεια σπουδών του υποψηφίου για την απόκτηση του πτυχίου.
  • Η εκπόνηση διπλωματικής στην περιοχή ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, εάν υπάρχουν.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη από την κατοχή σχετικών πιστοποιητικών ή μετά από σχετικές εξετάσεις κατά την διάρκεια της συνέντευξης.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Επιτυχής παρουσία σε συνέντευξη στην οποία διερευνώνται τα κίνητρα, η προσωπικότητα, και οι γνώσεις του υποψηφίου στην περιοχή ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά επιτυχίας και επιλέγονται μέχρι του αριθμού που καθορίζεται στο άρθρο 1.

 

Άρθρο 3. Διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ είναι τουλάχιστον 18 μήνες. Η μέγιστη διάρκεια καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Πανεπιστημίου.  Επιτρέπεται η μη πλήρης παρακολούθηση, για την οποία η ανώτατη διάρκεια καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Πανεπιστημίου.  Οι μέγιστες χρονικές διάρκειες μπορούν να τροποποιηθούν από την Ε.Δ.Ε. όταν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις.

Αναστολή φοίτησης επιτρέπεται, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, η οποία απαντά σε αιτιολογημένη / τεκμηριωμένη αίτηση, για το χρονικό διάστημα της αναστολής, του ενδιαφερομένου.

 

Άρθρο 4. Πρόγραμμα Μαθημάτων -Πλήρης Παρακολούθηση

Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο επισυνάπτεται για το ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ. Τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα θα είναι μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές, ενώ τα υπόλοιπα έξι θα επιλέγονται από το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων. Εάν κάποιος φοιτητής έχει διδαχθεί κάποιο/α από τα υποχρεωτικά μαθήματα, θα το/τα αντικαθιστά με κάποιο/α επιλογής. Για τους φοιτητές μη πλήρους παρακολούθησης, ο αριθμός μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι το πολύ 4 μαθήματα ανά εξάμηνο.

Για κάθε φοιτητή ορίζεται επιβλέπων καθηγητής. Οι επιβλέποντες θα είναι καθηγητές του Πανεπιστήμιο Πατρών, οι οποίοι διδάσκουν στο ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ. Τα κατ' επιλογήν μαθήματα προεγκρίνονται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων και κάθε είδους ασκήσεων φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών είναι υποχρεωτική. Θεωρείται ότι ο φοιτητής απέτυχε, αν απουσιάσει για περισσότερες από 12 ώρες εξαμηνιαίου μαθήματος, για οποιονδήποτε λόγο. Επιπρόσθετα, στον φοιτητή στα πλαίσια κάθε μαθήματος, ανατίθενται, εργασίες μικρής διάρκειας που, ανάλογα με το είδος του μαθήματος, μπορεί να είναι επίλυση ασκήσεων ή άλλα προβλήματα που απαιτούν βιβλιογραφική ή/και εργαστηριακή διερεύνηση.

Στο τέλος του Β’ εξαμήνου σπουδών του, ο κάθε φοιτητής του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ, επιλέγει μια διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να εκπονήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του. Για τη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή ορίζεται επιβλέπων Καθηγητής από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά το πέρας της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής την συγγράφει υπό την μορφή διατριβής, την υποβάλλει και την παρουσιάζει δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής αποτελούμενης από τον επιβλέποντα και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ. Για την διπλωματική εργασία καθορίζεται αριθμός τριάντα (30) διδακτικών μονάδων, που όπως και για κάθε μάθημα του προγράμματος παρέχονται από το πρόγραμμα μαθημάτων.

 

Άρθρο 5. Εξετάσεις-Βαθμολογία - Βαθμός Διπλώματος

Οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στο τέλος του κάθε διδακτικού εξαμήνου για τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκονται σε αυτό. Δεν γίνονται επαναληπτικές εξετάσεις. Φοιτητής που αποτυγχάνει σε κάποιο μάθημα (βαθμός μικρότερος του 5) υποχρεούται να το επαναλάβει, στο επόμενο εξάμηνο που αυτό διδάσκεται και να εξεταστεί σε αυτό. Δεν επιτρέπεται αποτυχία σε περισσότερες από 3 εξετάσεις του ίδιου μαθήματος κατά την συνολική διάρκεια σπουδών του φοιτητή. Οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες των επαναλαμβανόμενων μαθημάτων για κάθε φοιτητή προστίθενται, ανεξαρτήτως αριθμού, στις διδακτικές μονάδες των επόμενων αντίστοιχων διδακτικών εξαμήνων που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο φοιτητής μέχρι το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών του.

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται, με βάση την κλίμακα 0-10, από το αποτέλεσμα της εξέτασης του μαθήματος στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου διδασκαλίας καθώς και από κάθε είδους επίδοση του φοιτητή κατά την διάρκεια παρακολούθησης του μαθήματος (επίλυση ασκήσεων, εκπόνηση εργασιών κλπ.) κατά την κρίση του διδάσκοντος. Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα είναι 5. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται μέσα σε 20 ημέρες από το πέρας της εξεταστικής περιόδου, η δε βαθμολογία της διπλωματικής οποτεδήποτε γίνει η επιτυχής εξέτασή του, μέσα όμως στα πλαίσια των χρονικών περιθωρίων για την απόκτηση του Μ.Δ., δηλαδή των 36 μηνών.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως το άθροισμα του μέσου όρου των βαθμών σε όλα τα  μαθήματα που πολλαπλασιάζεται επί 2/3 και του βαθμού  της διπλωματικής εργασίας που πολλαπλασιάζεται επί 1/3. Δεν επιτρέπεται αποφοίτηση φοιτητών που δεν λαμβάνουν προβιβάσιμο βαθμό (τουλάχιστον 5) σε όλα τα μαθήματα.

 

Άρθρο 6. Διευθυντής και Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ

Για το ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ ορίζεται Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό. Ένα μέλος της Ε.Δ.Ε. ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. διευθυντής του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ και πρόεδρος της Ε.Δ.Ε..  

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουργία του Προγράμματος και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. θέματα της αρμοδιότητάς της.

Η Ε.Δ.Ε. παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ, ορίζει την επιτροπή συνέντευξης για την εισδοχή φοιτητών στο ΠΜΣ, μεριμνά γι' αυτήν, κατατάσσει τους υποψηφίους κατά σειράν επιτυχίας και αποφασίζει τον αριθμό των εισαγόμενων από την κατάσταση επιτυχόντων. Επίσης αποφασίζει τις αναθέσεις των μαθημάτων του Προγράμματος και είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση των πιστώσεων του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ καθώς και για την παραγωγή των αναγκαίων εκθέσεων/αναφορών προς το ΥπΕΠΘ.

Η επιτροπή εισαγωγικών εξετάσεων στο ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ, εφόσον πρόκειται για την συνέντευξη, αποτελείται από τα μέλη της Ε.Δ.Ε. και από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που διδάσκουν στο πρόγραμμα, ένα από κάθε κατεύθυνση του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο από την Ε.Δ.Ε..

 

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις φοιτητών ΠΜΣ-ΟΣΥΛ

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις διαλέξεις και ασκήσεις, φροντιστηριακές ή/και εργαστηριακές. Επίσης να εκπονούν τις εργασίες που τους αναθέτουν οι διδάσκοντες στα πλαίσια των μαθημάτων τους. Για τις ασκήσεις και τις εργασίες είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν στους διδάσκοντες τις σχετικές αναφορές μέσα στις εκάστοτε τιθέμενες προθεσμίες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ οφείλουν, ως μέρος της εκπαίδευσής τους, να προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών .

Με τη λήξη των σπουδών τους, και για τη λήψη του διπλώματός τους, οι φοιτητές θα πρέπει να επιστρέψουν στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ οποιοδήποτε υλικό (βιβλία ή οτιδήποτε άλλο) έχουν δανεισθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 

Άρθρο 8. Γραμματειακή Υποστήριξη

Το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ ανατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ) όπου τηρείται αρχείο Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Μητρώο Μεταπτυχιακών Φοιτητών
  • Αρχείο

Στην αρχή των εξαμήνων οι φοιτητές του ΔΠΜΣ-ΟΣΥΛ υποχρεούνται, μέσα στην προθεσμία που τίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ΜΗΥΠ, να δηλώσουν το ή τα κατ' επιλογήν μαθήματα που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών τους για το αντίστοιχο εξάμηνο. Παράλειψη δήλωσης μαθήματος(ων) ισοδυναμεί με αδυναμία συμμετοχής του φοιτητή σε εξετάσεις μαθημάτων

 

Άρθρο 9.

Όσα δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό Σπουδών ρυθμίζονται από τον Κανονισμό ΜΣ του Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αποκλίσεις από την τήρηση του κανονισμού που οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε. του ΔΜΠΣ-ΟΣΥΛ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.