Μεταπτυχιακή Διπλωματική στο ΔΠΜΣ - ΟΣΥΛ

Η μεταπτυχιακή διπλωματική στα πλαίσια του ΔΠΜΣ - "ΟΣΥΛ" είναι μια κορυφαία δραστηριότητα

με έντονο χαρακτήρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D).  Οι φοιτητές εντάσσονται στις ερευνητικές ομάδες

που συνεργάζονται στα πλαίσια του ΟΣΥΛ στοχεύοντας σε υψηλής ποιότητας ερευνητικά αποτελέσματα.

 

Για τη δήλωση μεταπτυχιακής διπλωματικής, συμπληρώστε και καταθέστε στη Γραμματεία ΜΗΥΠ την

αίτηση διπλωματικής ΟΣΥΛ

με συνημμένη την πρόταση έρευνάς σας, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.